Privacy- en disclaimer

PRIVACY

 

 

Stichting American Sports respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de

rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en

geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden

voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de

website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen

niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of

tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

 

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van

toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “de website”): www.reboundmagazine.nl

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Stichting

American Sports, gevestigd te Appelstraat 17, 2564 EA Den Haag, kvk-nummer: 41146389.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

 De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en

informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire

doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor

ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 – De content van de website  

 Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,

geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten

functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij

wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke

wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische

applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste

verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden

opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

 Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 

 de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de

gehele of een gedeelte van de website

 alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met

nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

 de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen

van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet

toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid.

U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen

tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de

websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

 vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw

apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich

onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij

gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 Uw gegevens worden verzameld door Stichting American Sports en (een) externe verwerker(s). Onder

persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare

natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect

kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een

identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend

zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de

beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw

bestellingen.  

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing

van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de

verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten

uitoefenen door contact met ons op te nemen via pjvelde@outlook.com. 

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop

u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden

opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk

van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met

2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor

de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen

verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze

persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze

privacyverklaring vallen. 

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de

website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment

van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te

ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: pjvelde@outlook.com.

 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te

onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die

een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval

verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals

deze bij wet is bepaald. 

 

Artikel 11 – Cookies 

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf

van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan

worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te

vergemakkelijken.  

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis

van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we

de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze

website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Geen overige cookies

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op

uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk

besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten

worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de

beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer

hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Peter van der

Velde, pjvelde@outlook.com, 0031 6 57997805.

 

Artikel 15 – Toeschrijving

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket

Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

 

 Deze privacyverklaring is van toepassing sinds  1 maart 2022 nader order

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.reboundmagazine.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van

toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de

gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Stichting American Sports streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.

Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Stichting American

Sports niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de

website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting American Sports aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor

het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een

relatie tussen Stichting American Sports en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Stichting American Sports garandeert niet dat e-mails die aan Stichting American Sports worden verzonden

(tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook

de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden

veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Stichting American

Sports te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Stichting American Sports heeft geen invloed

op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stichting

American Sports aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van

websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Stichting American Sports zijn beschermd door auteursrecht en andere

intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze

publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar

worden gemaakt, zonder dat Stichting American Sports daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft

gegeven. 

Toeschrijving

Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).